Reserveren

Individiueel Een los bootje, fiets, rondvaartticket ed reserveer je online.

Groepje, grote groep, arrangement kan je op de volgende manieren reserveren:

1

Via de webshop GiethoornBoeking.nl Online betaal je geen reserverings- of administratiekosten, ook is de prijs vaak voordeliger

2

Per mail info@zwaantje.nl

3

Telefonisch via 06-44070034

Bij boeking geeft u op: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, mailadres, gewenste datum, aantal personen gesplitst naar volwassenen en kinderen (leeftijden vermelden) en eventuele extra´s zoals een zwemvest etc.

Algemene voorwaarden

Deze zijn NIET van toepassing op boekingen vakantiewoningen. Ga naar de boekingsvoorwaarden van de vakantiewoningen.

Met het versturen van je boekingsmail verklaar je bekend te zijn met onze voorwaarden en de van toepassing zijnde Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Op al onze diensten (horeca, botenverhuur, rondvaarten) gelden deze UVH van de Koninklijke Horeca Nederland, waarbij wij zijn aangesloten onder lidnummer 305353. Enkele belangrijke annuleringsbepalingen lees je onderaan deze pagina. De volledige UVH vind je hier.

Na ontvangst van je boeking krijg je van ons per mail een faktuurbevestiging waarin de afspraken worden vastgelegd en de betalingsvoorwaarden.

Per boeking wordt €25,-- reserveringskosten in rekening gebracht (geen boekingskosten indien besteld wordt via de webshop)

Binnen 10 dagen na ontvangst van de faktuurbevestiging dient een aanbetaling te worden voldaan van minimaal 35% van het (geschatte) totaalbedrag met een minimum van €50,--

Restant (indien gewenst eveneens via overboeking vooraf) en consumpties ter plaatse contant of pinnen. Betaling achteraf is niet mogelijk

Gereserveerde snorfietsen, solexen, fluisterboten en overnachtingen dienen geheel van tevoren worden voldaan

Wanneer de aanbetaling is voldaan, is de boeking definitief; bij overschrijding van de betalingstermijn(en) ontvangt u een herinnering. Bij het niet reageren op de herinnering, vervalt automatisch de reservering

Voor arrangementen die een maand of korter voor aankomst worden geboekt; dient het volledige bedrag te worden betaald

Vermindering van het personenaantal kunt u tot 2 werkdagen van tevoren kostenloos doorgeven, echter met een marge van max. 10% van het laatst bekende opgegeven aantal (er dient wel te worden voldaan aan het minimale aantal voor het betreffende arrangement). UITZONDERING: VOOR WIJZIGING AANTAL SNORFIETSEN EN SOLEXEN GELDT EEN PERIODE VAN 4 DAGEN

VOOR SEGWAY GELDEN DE VOLGENDE BEPALINGEN: Indien een tour en of huur ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per tour en of huur de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:
a. bij annulering meer dan 6 weken voor het tijdstip waarop de tour en of huur zou aanvangen, wordt 10% van de huursom in rekening gebracht;
b. bij annulering meer dan 2 weken voor bedoelde tour en of huur zal plaatsvinden 50% van de huursom;
c. bij annulering meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip van tour en of huur 90% van de huursom;
Annuleringen dienen schriftelijk (post of email) en gedateerd te gebeuren.

Bij fietshuur en huur van fluisterboten en kano´s, solexen, snorfietsen, dient u een huurovereenkomst in te vullen en zich ter plaatse te legitimeren met rijbewijs, paspoort of identiteitskaart

Vermeerdering van het personenaantal wordt te allen tijde doorberekend

Houdt u rekening met ons "kikkerland" weer (regenkleding, paraplu e.d.); REGEN IS GEEN GELDIGE REDEN VOOR ANNULERING (annuleringsbepalingen vindt u ook in de UVH). Wijzigingen minimaal 24 uur vooraf via mail, wijzigingskosten (boothuur - rondvaart) 10,-- per wijziging, per boeking. Met regen - buien kan gewoon gevaren worden, annuleringskosten zoals vermeld in artikel 9.52.2. Uitsluitend bij uitzonderdelijk onvaarbaar weer nemen wij met u contact op.

Voor arrangementen met fietsen geldt: aantal gereserveerde fietsen wordt altijd in rekening gebracht, óók wanneer u vanwege te slecht weer besluit niet te gaan fietsen

Telaatkoming van de klant kan consequenties hebben: onderdelen van het programma kunnen vervallen zonder restitutie

Wijzigingen / annulering in het geboekte programma in overleg en indien mogelijk; hiervoor wordt € 25,-- wijzigingskosten berekend

Voorwaarden Fietshuur

De verhuurder wordt geacht de producten in goede staat te hebben geleverd. De huurder wordt geacht de producten in goede en veilige staat te hebben ontvangen, huurder is verplicht de fiets bij aflevering te inspecteren

U dient voor het product zorg te dragen zoals redelijkerwijs van u verwacht mag worden en u houdt het product in uw bezit tot het eind van de huurovereenkomst. Het is niet toegestaan om het gehuurde onbeheerd achter te laten. U verliest uw recht op teruggave van de door u betaalde borg. Bij vroegtijdig terugbrengen, blijft de huursom, zoals samen overeen gekomen bij aanvang van de overeenkomst

Huurder is verantwoordelijk voor beschadiging aan de fiets en zal reparatiekosten vergoeden en de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen betalen. Reparatiekosten worden eveneens in rekening gebracht aan huurder

Het is verboden gehuurde uit te lenen of aan een derde te verhuren

Indien het product tijdens huurperiode onder uw verantwoordelijkheid vermist/gestolen blijkt, dient huurder direkt aangifte te doen. Huurder blijft aansprakelijk voor de nieuw-waarde van het gehuurde product. Na overlegging van het aangifterapport, bekijkt verhuurder tesamen met huurder over de te nemen stappen. Alle fietsen worden geleverd met een goedgekeurd slot met keurmerk. Na huurperiode dient de sleutel / sleutels retour te worden gegeven. Bij verlies van een of meer sleutels wordt u €25,-- per sleutel in rekening gebracht. Bij vermissing/diefstal dienen ook alle sleutels te worden overhandigd. Huurder is veranwoordelijk voor het juist en correct opbergen/stallen en afsluiten van het gehuurde product. Kosten hiervoor komen voor rekening van huurder

Huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die wordt toegebracht aan derde. Fietsverhuurder is hier voor niet aansprakelijk. Fietsverhuurder is niet aansprakelijk voor fouten en ongelukken, voortkomende uit het zelf monteren van fietsen en onderdelen. Fietsverhuurder is niet aansprakelijk / verantwoordelijk voor persoonlijke schade bij onjuist gebruik van het gehuurde

Voorwaarden boothuur

Verplichtingen huurder: Huurder verklaart de gehuurde boot in goede staat te hebben ontvangen. De huurder gebruikt het vaartuig als een goed huisvader. De huurder mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder de boot over aan de verhuurder op de overeengekomen plaats en tijd en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft, zo niet is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig te herstellen als in de staat waarin het zich bevond bij aanvang van de huurperiode

De huurder moet schade van welke aard dan ook, danwel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, z.s.m. melden aan verhuurder. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder. Bij niet-nakoming van het bepaalde kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.

Aansprakelijkheid: De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van vaartuig en/of toebehoren, voor zover niet gedekt door de verzekering, gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade

De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van medepassagiers of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor door de WAverzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.

De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of bestuurder en/of medepassagiers gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties, administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Dit is niet van toepassing indien de huurder bewijst dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan de boot dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Van toepassing zijn de HISWA algemene voorwaarden huur en verhuur pleziervaartuigen. Met ondertekening verklaart u deze ter kennis hebben genomen bij de ticketbox bootverhuur

In geval van aanvaring hetzij per ongeluk hetzij opzettelijk is de huurder aansprakelijk voor minimaal het eigen risicobedrag van €250,--, ter plaatse te voldoen contant of pinnen. Dit kan vooraf worden meeverzekerd voor €5,-- per boot

Annuleringsbepalingen

Annuleringen dienen schriftelijk of per mail aan ons te worden doorgegeven
Inhoud artikel 9.5.2. van de UVH:
bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horeca-overeenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen met uitzondering van administratiekosten €25,--*.
bij annulering meer dan 2 maanden voor het bedoelde tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het horeca-vaar-recreatiebedrijf te betalen
bij annulering meer dan 1 maand voor het bedoelde tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het horeca-vaar-recreatiebedrijf te betalen
bij annulering meer dan 14 dagen voor het bedoelde tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het horeca-vaarbedrijf te betalen
bij annulering meer dan 7 dagen voor het bedoelde tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horeca-vaar-recreatiebedrijf te betalen
bij annulering minder dan 7 dagen voor het bedoelde tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horeca-vaar-recreatiebedrijf te betalen.

Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen van annulering zijn wij bereid een tegoedbon te verstrekken voor de reeds gedane betaling; echter dit wordt per geval bekeken en de eindbeslissing ligt bij ons. Bij wijzigingen etc. wordt dan ieder geval € 25,-- administratiekosten berekend.

De volledige UVH

Betalingsvoorwaarden

(Aan-)betalingen zijn altijd vooraf en/of op de dag van arrangement hetzij via vooruitbetaling (internetbankieren, incasso machtiging), via webshop (ideal, paypal, sofortbanking, mr cash), contant, pin, creditcard (provisie). Het zgn betalen op faktuur is NIET mogelijk, hierop worden geen uitzonderingen gemaakt

Online geboekte boten arrangementen etc.

Boothuur online:
!!! Bij te laatkoming vervalt het recht op restitutie van de betaalde huursom; EEN KWARTIER na de bestelde STARTTIJD wordt de reservering door ons geannuleerd zonder recht op teruggaaf betaalde huursom. Te laat terug brengen boot na genoemde EINDTIJD wordt per volledig uur doorberekend !!!
Regen / slechtweer is geen geldige reden tot annulering. Datum verplaatsen, geld retour etc. is NIET mogelijk. Een droog alternatief bieden wij aan in de vorm van een overdekte rondvaarttocht tegen de evt. daarvoor geldende meerprijs en eenmalige wijzigingskosten €5,-- . Minderprijs wordt niet geretourneerd.

Dagtarief:
Indien een boot, kano voor het voordelige dagtarief is besteld, dient deze uiterlijk 10.45 uur te zijn afgehaald. Vanaf 11.00 uur gaat de boot/kano terug in de losse verhuur en vervalt uw reservering zonder recht op teruggaaf van de betaalde huursom. Onder voorbehoud van beschikbaarheid zijn wij bereid evt. ter plaatse tegen het reguliere losse uurtarief te herrekenen (exclusief wijzigingskosten €5,--), dit is echter geen garantie en geldt ook uitsluitend in het geval van betaald dagtarief.

Maximaal aantal personen:
Het maximaal aantal genoemde personen is aan de hand van een gemiddeld gewicht persoon. Mocht ter plaatse blijken dat de door u geboekte boot niet past bij de samenstelling van uw gezelschap (bijv. door overschrijding i.vm. max. gewicht waarvoor wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden) dan kan bootverhuurder besluiten voor een ander type / model tegen de daarvoor geldende prijs. Heeft u twijfels, neemt u dan eerst contact op.

Borg:
De borgsom afhankelijk van type boot/fiets ed tot max € 100,-- per item, te betalen à bij de ticketbox. Dit kan à contant (direkt bij inleveren retour), pinnen-retourpinnen (volgende dag op rekening). Heeft u online gereserveerd en de borg ook online erbij geboekt: Online betaalde borg via GiethoornBoeking.nl wordt online retour geboekt (binnen 1 werkdag, in weekend verwerkingstijd 2-3 dagen).